Ovim putem Vas pozivamo, u ime i za račun Naručioca usluge koja se vrši za preduzeće koje je ušlo u postupak transformacije predviđen projektom, da dostavite ponudu za pružanje usluge sertifikacije sistema kvaliteta i obezbeđivanja usaglašenosti sa REACH propisom Evropske unije o registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija za novi proizvod i obaveštavamo Vas o tehničkim specifikacijama nabavke, kriterijumima za ocenu ponuda i dodeljivanje ugovora o nabavci.

Pozivamo Vas da ponudu, u skladu sa ispod navedenim kriterijumima, dostavite u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva odnosno 25.09.2023. godine do 16 časova, na adresu Trg Nikole Pašića 7, putem pošte ili kurirske službe ili elektronskim putem na e-mail adresu Naručioca nabavka@smehub.rs.

U slučaju pitanja i/ili nedoumica, možete nam se obratiti elektronskim putem na e-mail adresu Naručioca nabavka@smehub.rs.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja ispunjavaju uslove iz konkursne dokumentacije.

Ponuda, koja se dostavlja obavezno sadrži:

  1. Napomenu da je reč o ponudi uz preciziranje na koju nabavku se odnosi;
  2. Potpisanu Izjavu o ispunjenosti kriterijuma (kako je ista definisana u nastavku);
  3. Druge dokaze koji se zahtevaju prema ovom pozivu;
  4. Cenu za predmet nabavke.

Napominjemo da Naručilac može odbiti da uzme u razmatranje ponude podnete nakon predviđenog roka i nepotpune ponude.

Dokumenta možete preuzeti sa linkova u nastavku:

Javni poziv

Izjava o ispunjenosti kriterijuma (Prilog 1)