Naručilac sprovodi projekat SME HUB kao rezultat javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Naručioca.

SME HUB predstavlja jedinstven poduhvat usmeren ka ostvarivanju značajnih transformacija u jednom od najvažnijih delova srpske ekonomije – sektora malih i srednjih preduzeća, kako bi dodatno unapredili njihovо poslovanje, veštine i kapacitete, i stekli uslove odnosno ispunili kriterijume za saradnju sa multinacionalnim i velikim domaćim kompanijama koje posluju u Srbiji. Mala i srednja preduzeća, imaće jedinstvenu priliku da, kroz SME HUB, iskoriste svoj potencijal i dodatno se razviju, kako bi postali konkurentni na globalnom tržištu i stvorili priliku za poslovnu ekspanziju.

Ovim putem Vas pozivamo, u ime i za račun Naručioca, da dostavite ponudu za usluge marketing agencije, u vezi sa SME HUB projektom, i obaveštavamo Vas o tehničkim specifikacijama nabavke, kriterijumima za ocenu ponuda i dodeljivanje ugovora o nabavci.

Pozivamo Vas da ponudu, u skladu sa ispod navedenim kriterijumima, dostavite u roku od 14 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, na adresu Trg Nikole Pašića 7, Beograd, putem pošte ili kurirske službe ili elektronskim putem na e-mail adresu Naručioca nabavka@smehub.rs.  U slučaju da imate pitanja i/ili nedoumice u vezi sa predmetnom nabavkom, pozivamo Vas da nam se obratite elektronskim putem na e-mail adresu Naručioca nabavka@smehub.rs.

Pravo učešća na oglasu imaju preduzetnici/pravna lica koja ispunjavaju uslove iz konkursne dokumentacije.

Ponuda, koja se dostavlja obavezno sadrži:

  1. Napomenu da je reč o ponudi uz preciziranje na koju nabavku se odnosi;
  2. Potpisanu Izjavu o ispunjenosti kriterijuma (kako je ista definisana u nastavku i data u Prilogu 1 ovog javnog poziva);
  3. Cenu za predmet nabavke, i to:
    • cena usluge na mesečnom nivou za bliže opisane stavke od 1 do 6 iz tehničke specifikacije
    • cena usluge  za period od 9 meseci za bliže opisane stavke od 7 do 9 iz tehničke specifikacije
  1. Reference iz rada na projektima u oblastima social media content creation & community, digitalnog oglašavanja, digitalne video produkcije (naziv i opis projekta, vrednost projekta)
  2. Dokaze o dve ili više internacionalnih nagrada (kako su iste bliže definisane u nastavku)
  3. Ukupan broj ljudi (članova tima) koji će biti alocirani za rad i  njihova zaduženja u okviru zadate tehničke specifikacije, sa kvalifikacijama

Napominjemo da Naručilac može odbiti da uzme u razmatranje ponude podnete nakon predviđenog roka i nepotpune ponude.

Dokumenta možete preuzeti sa linkova u nastavku:

Javni poziv

Izjava o ispunjenosti kriterijuma (Prilog 1)